ØUB 1922 - 2019

1920'erne

"Den 6. juli 1922 stiftedes i Øster Ulslev en forening til fremme af den ædle sport fodbold, og ganske naturligt fik den navnet Øster Ulslev Boldklub. En del unge mennesker havde allerede begyndt at spille, og den 1. juli havde de spillet en kamp mod Nysted"... Sådan stod der skrevet i en avisartikel i forbindelse med ØUB's 40-års jubilæum i 1962. Af de bevarede bestyrelsesreferater fremgår det, at der afholdtes generalforsamling igen fredag den 11. august 1922, hvor følgende bestyrelse blev valgt:

 

Jens Peter Christiansen, Knud Larsen, Børge Christoffersen, Poul Petersen, Thorvald Christensen, Carl Christiansen og Frederik Christiansen. Som suppleanter valgtes Herman Jørgensen og Jens Friis Jensen.

 

Det første konstituerende bestyrelsesmøde i ØUB’s historie, afholdt tirsdag den 15. august 1922, havde følgende dagsorden:

1                    Valg af Formand, Næstformand og Boldholder.

2                    Køb af Regnskabsbøger og Medlemskort.

3                    Bestemmelse af Spilleaftener pr. Uge.

4                    Opstilling af et første og et andet Hold.

Til formand valgtes Jens Peter Christiansen, som næstformand Knud Larsen, som boldholder Aage Christiansen og som kasserer Børge Christoffersen

Klubbens første fodboldbaner var græsmarker, man lånte hos gårdmændene rundt omkring. Klubhus var der ikke, og omklædningen foregik på åben mark. Fra referatet af bestyrelsesmødet den 30. januar 1923 fremgår det, at det pålagdes formanden at ”…søge at skaffe Plads til Fodbold saa snart som muligt og paa saa lempelige Vilkaar som muligt”.

I de tidligste år optrådte ØUB næppe i de nuværende sort-gule farver. I hvert fald blev det på generalforsamlingen den 5. april 1923 besluttet, ”…at Dragten skal være blaa Trøje med hvid Krave og sorte Benklæder”. Hvor længe ØUB rent faktisk, hvis overhovedet, iklædte sig disse farver, er så vidt vides uvist. På et bestyrelsesmøde året efter, 27. marts 1924, besluttedes det ligeledes ”…at indføre som Klubmærke et blaat Mærke med Bogstaverne Ø.U.B. i hvidt”. 

 

1930'erne

På bestyrelsesmødet den 23. august 1934 besluttes det at bygge et klubhus, hvorom det hedder: ”Huset skal være et Heltagshus med Frontspids. Grundflade 5 X 7 M. Arbejdet overdrages Tømrer Jensen Ø. Ulslev til en Pris af 425 Kr. og skal være færdig til Efterårsturneringen” (efterårsturneringen startede den 9. september). 

I sæsonen 1937/1938 sikrede ØUB sig ikke bare oprykning til Mellemrækken, men også mesterskabet i A-rækken. A-række-finalen blev spillet den 7. juli 1938 i Nykøbing, og modstanderen, der blev besejret, var Horbelev Boldklub. Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. juli, at denne kamp indbragte ØUB 53 kroner. Mesterskabet var samtidig klubbens første, og spillerne bag succesen var:

Simon Sørensen, Ove Pedersen, Josef Palka, Ingvard Pedersen, Ejvind Pedersen, Ove Ebbe, Keld Larsen, Eskild Larsen, Børge Krogh, Elmer Jørgensen og Aage Mortensen.

I 1937 udvidede ØUB aktiviteterne til også at omfatte håndbold. Denne beslutning blev truffet på bestyrelsesmødet den 3. juni, hvorfra det lyder: ”Endvidere vedtages det at forsøge at starte med Haandbold. Formanden for H.I.F. Poul Jørgensen har lovet at lede det 2 a 3 Gange hvorefter Poul Petersen mener at kunde lede det”.I 1939 vinder ØUB damernes C-række under Lollands Håndboldforbund (diplomet hænger den dag i dag i ØUB’s klubhus). 

I 1939 blev ØUB ejer af sin egen fodboldbane (den nuværende træningsbane). På bestyrelsesmødet den 7. marts 1939 omtales muligheden for at købe et stykke jord hos H. Nielsen, hvilket dog ikke bliver til noget, da man på mødet den 13. marts vedtager ”…at købe ca 2 ½ Td Land hos Mejeriejer C. Dam til Sportsplads”. Denne beslutning medfører en ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 1939, hvor det fremgår, at forslaget om køb af jord til stadion vedtages enstemmigt.

I løbet af 30'erne fortsatte de mange fester, der alle - på nær en enkelt - blev holdt i Ø. Ulslev Forsamlingshus. Undtagelsen var pinsefesten 1933, der, på baggrund af uenighed med forsamlingshuset om udgiften, var henlagt til Nysted Hotel. I 1936 blev den nye vej over byparken markeret med et asfaltbal. Fra mødet 1. september 1936 hedder det: "Det vedtages at afholde Asfaltbal paa den nye Vej over Byparken Lørdag den 5. September 1936 Kl. 7 ½ til 1. Festen bliver offentlig. Poul Ibsen leverer Musikken med sit Højtaleranlæg"

1940'erne

ØUB's nye stadion blev officielt indviet søndag den 30. juni 1940, hvor der fra klokken 13.00 blev spillet såvel fodbold som håndbold imod indbudte hold, hvilket om aftenen blev fulgt op med fællesspisning samt dans og musik. 

På generalforsamlingen i 1941 omtales ØUB’s præstationer i 1940. Det ses, at klubben havde både et 1.-, 2.- og et 3. hold samt et Old Boys- og et drengehold. I 1947 kan det konstateres, at fodboldafdelingen er skrumpet ind til et enkelt seniorhold plus et junior- og et drengehold. Året efter fremgår det dog, at klubben, ud over de nævnte hold for 1947, råder over et hold lilleputter samt et Old Boyshold. 1. holdets placering skrives der ikke meget om, men det nævnes, at holdet i såvel 1941 som i 1949 befandt sig i Mellemrækken. Ydermere fremgår det af referaterne fra generalforsamlingerne i 1947 og 1948, at sæsonerne 1946 og 1947 var ualmindeligt sløje for 1. holdet. Sæsonen 1946 bød på 15 kampe, hvoraf to blev vundet og 13 tabt, hvilket gav en målscore på 35 – 104. Året efter blev der spillet 25 kampe, hvilket kastede tre sejre, tre uafgjorte og 19 nederlag af sig; målscoren sagde 49 – 155

Koncerter i Øster Ulslev Forsamlingshus var noget, der kendetegnede ØUB’s arrangements-kalender i 1940'erne. Adskillige kendte orkestre blev hentet til byen i løbet af årtiet. Den første store koncert blev afholdt søndag den 20.- eller 27. februar 1944, hvor violinisten Wandy Tworek var på besøg. Prisen for orkestrene er kun oplyst i et enkelt tilfælde, der imidlertid giver et godt billede af, at det ikke blot kan have været et enkelt greb i lommen at hyre disse musikere. Kort efter Tworeks optræden indgås der aftale med Kai Julian om at give koncert fredag den 14. april. Fra bestyrelsesmødet den 16. marts hedder det: ”Det vedtages at modtage Tilbuddet til en Pris af 1000 Kr. + fri Kørsel fra Nykøbing Tur Retur – Karl Pedersen tilbyder at befordre Orkestret til en Pris af 150,00 for begge Ture, hvilket tiltraadtes. Billetpriser fastsættes til 3,00 for Unge og 5,00 for Ægtepar + Medlemskort a 1,50” Det blev til adskillige andre koncerter i løbet af årtiet, hvor den største berømthed, ud over Tworek og Julian, var Bror Kalles Kapel. 

I 1947 kunne ØUB fejre 25-års fødselsdag. I den anledning blev der afholdt sportsuge fra mandag den 30. juni til selve jubilæumsdagen søndag den 6. juli. På mødet den 16. juni beskrives programmet som følger: ”I Anledning af Klubbens 25 Aars Jubilæum Søndag den 6. Juli vedtages det at afholde en Sportsuge med Fodboldkampe, Haandbold og Gymnastik. Billetpris til Aftenkampene 50 Øre. Om Søndagen 1 Kr. hvor der bliver Musik paa Banen m.m. Om Aftenen Festmiddag hvortil Klubbens første Bestyrelse, Revisorer og en Repræsentant fra L.F.B.U. indbydes, derefter Bal for F. Medlemmer og Gæster. Billetpris 2 Kr."

1950'erne

I 1949 drøftede man mulighederne for en modernisering af klubhuset; en drøftelse, der fortsatte i 1950, som det ses af mødet 30. marts. "Der er givet Tilbud fra Kaj og Poul Jensen paa ca. 1600 Kr. for Nybebyggelse af Boldhuset og fra Chr. Olsen er givet Tilbud paa ca. 710 Kr for gravning af Grøft og nedlægning af Septitank samt slaaning af Grøften, fra Berner er givet Tilbud paa opsætning af V.C. samt 2 Brusere samt for Vandledning fra Vejen op til Huset”. Det moderniserede klubhus blev indviet ved en fest på sportsugens sidste dag, den 24. juni.

 

Netop sportsugen, der før 1950'erne kun havde været afholdt i forbindelse med 25-års jubilæet i 1947, blev en fast tradition fra 1950. I ugen op til sankthans blev der spillet fodbold, håndbold og i 1955 ses det, at også tovtrækning var på programmet. I 1952 så ugens program fra 16.- 23. juni ud således: ”Mandag: Drengehold samt Lilleputter. Tirsdag: Mellemrækken. Onsdag: Juniorkamp samt B Hold. Torsdag: Haandbold. Fredag: Drengeholdet. Lørdag: Damefodbold, Mellemrækken. Søndag: B Holdet. Old Boys. Leg for Børn. Mandag: Nakskov kontra blandet Hold fra Nysted, Døllefjelde, Holeby, ØUB. Entre til Sportsugen bliver 50 Øre for de første 5 Dage og 1 Kr. om Mandagen”. At sportsugen i 1950 sluttede den 24. juni, var en undtagelse, da sankthans-festerne - med bål i byparken - fra 1951 markerede sportsugens afslutning. 

Af generalforsamlingen i 1952 ses det, at ØUB i sæsonen 1951 havde to hold i herre-senior, et junior-, et drenge- og et lilleputhold. Dette år var ikke prangende for 1. holdet i Mellemrækken, eftersom blot seks af de 24 spillede kampe blev vundet. 15 blev tabt og tre endte uafgjort. I 1955 måtte holdet en tur ned i A-rækken, hvilket dog kun var et ophold af kort varighed, da man i 1957 igen rykkede op. Til den afgørende oprykningskamp mod Horbelev knytter sig en lille anekdote. Bagud med 4-1 havde formand Sigurd Christoffersen mistet troen på succes og var kørt fra Sakskøbing Stadion tilbage til Øster Ulslev. Men heller ikke i 1957 gav ØUB op så let. Takket være et forrygende comeback blev oprykningen alligevel sikret via en sejr på 9-4 efter omkamp. Året efter, i 1958, blev 1. holdet nr. 5 i Mellemrækken. I 1959 var det 2. holdets tur til at have succes, da man avancerede fra C-rækken til B-rækken. Antallet af tilmeldte hold var stabilt i hele årtiet, og i sæsonen 1959 havde ØUB præcis de samme hold tilmeldt som i 1951. 

I 1942 var ØUB begyndt at arrangere andespil, der fortsatte gennem 50'erne. I 1954 blev andespillene suppleret af et årligt gave- og gevinstspil, hvor gaver og gevinster blev skænket af byens borgere. Fra mødet 3. december 1959 hedder det: "Man drøftede det i aften overstaaede gavespil, der var 92 givere, 87 gevinster, 16 pengegaver, og overskuddet bliver ca. 1200 kr." I den sidste halvdel af årtiet blev der ligeledes arrangeret præmiewhist og præmie-l’hombre, ligesom bestyrelsen i 1958 besluttede at foretage en papirsindsamling, hvor overskuddet skulle ”gaa til klubbens økonomiske forhold”, der på dette tidspunkt lod noget tilbage at ønske. 

 

1960'erne

Årtiet startede med et ganske afgørende spørgsmål, da en forespørgsel fra gymnastikforeningen om en sammenlægning mellem den og ØUB blev behandlet på mødet den 25. februar 1960: ”Der forelaa en henvendelse fra gymnastikforeningen om en sammenslutning med boldklubben til en fælles idrætsforening, man drøftede forslaget men kunne dog tænke sig at saa vil badminton og salonskytteforening skulle inddrages herunder, man gik derefter til afstemning, og forslaget om en fælles idrætsforening blev herved nedstemt

1960’erne blev over lange stræk et årti, der for ØUB’s bedste mandskab krævede hårdt arbejde og tålmodighed, da resultaterne mildest talt ikke var prangende. For 1. holdet indledtes 60'erne med en tilværelse i Mellemrækken, hvor man i 1960 sluttede næstsidst. Dette markerede starten på et resultatmæssigt mareridt: Man sluttede på Mellemrækkens sidsteplads i 1961, 1962, 1963, 1964 og 1965. I 1963 helt uden point og i 1964 med blot to point for to uafgjorte kampe. Da man i juni 1964 nåede op på 32 nederlag i træk, bragte BT en helsidesartikel under overskriften ”Taber alt undtagen humøret”, hvor det kunne læses, at ØUB havde Danmarksrekord i nederlag og ikke – med undtagelse af nedrykningskampen mod Fejø i 1962 – havde vundet en kamp siden Systofte blev besejret 2-1 den 29. april 1962. Først den 15. maj 1965 lykkedes det at bryde forbandelsen, da B.1921 blev besejret 2-1. I referatet for bestyrelsesmødet den 18. maj kan man læse, at ”…man drøftede d. 15. Maj 1965, da ØUB efter 46 turneringskampe vandt sin første sejr i Mellemrækken, denne dag vil gaa over i fodboldhistorien som et dejligt minde”. I 1966 blev man nr. 11, men dette år var det ensbetydende med nedrykning til A-rækken. ØUB forblev i A-rækken i 1967, 1968 og 1969. I 1968 ses det af referatet af generalforsamlingen den 12. december, at man havde håbet på mere: ”…dog havde man regnet med at A-rækken havde vundet rækken, men de svigtede i de sidste kampe, A-rækken var blevet nr. 3 med 29 point”. I 1969 var der imidlertid ingen slinger i valsen, som det ses af referatet fra generalforsamlingen 8. december: ”A-rækken var blevet en klar nr. 1 og rykket op i Mellemrækken

Godt nok var årtiet ikke nogen dans på roser for seniorafdelingen, men derfor kunne man jo godt vinde kampe længere nede. I 1963 sikrede ØUB’s juniorhold under Christian Nielsens ledelse sig således det første ungdomsmesterskab i ØUB’s historie. I finalen i junior B-rækken, der blev udkæmpet på Nysted Stadion, blev B.1901 besejret med 1-0 efter en scoring i 2. halvleg af Jens Friis. ØUB’s mesterhold bestod af følgende spillere:

Boje Christensen, Mogens Nielsen, Gert Wede, Palle Nielsen, Mogens Hansen, Mogens Aage, Kurt Strange, Finn von Würden Petersen, Stig Wrede, Preben Friis og Jens Friis.

Antallet af ungdomshold svingede mellem et enkelt og tre årtiet igennem. Håndbold blev stadig dyrket i ØUB-regi. I 1961 havde ØUB et pigehold og et ynglingepigehold. Pigeholdet havde succes, som det ses af referatet af generalforsamlingen: ”Haandboldpigerne er blevet nr. 1 i kredsen og nr. 2 paa hele Lolland F.” Også i 1962 og 1963 vandt håndboldpigerne deres kreds. Efter nogle år med mindre gode placeringer får håndbolden i Øster Ulslev Boldklub sit dødsstød i 1969, som det nævnes i mødereferatet fra 20. maj: ”Haandboldholdet for piger er trukket, paa grund af manglende tilslutning”. Og i referatet af generalforsamlingen i december: ”Haandboldholdet var gledet ud, da pigerne var gaaet til V. Ulslev”. Siden er der ikke blevet spillet håndbold i ØUB-regi. 

1962 var et særligt år for ØUB, da klubben fyldte 40 år, hvilket blev markeret (...) med spisning fredag d. 6. juli kl. 18.30, pris pr. kuvert 10 kr., der vil blive inviteret 2 fra L.F.B.U.  samt 4 æresmedlemmer og den første formand Peder Christiansen, endvidere vil der blive afholdt jubilæumsbal lørdag den 7. juli, billetpris til ballet 4 kr. for medlemskort og 2 kr. billetten, ellers 4 kr. for billetter. Niels Kamper vil spille med 4 mand. Til jubilæumskampen vil Frem Sakskøbing og Lendemark Boldklub spille lørdag d. 7. juli kl. 18.30, billetpriser 2 kr. og 1 kr. for børn (...). I forbindelse med jubilæet blev ØUB's første formand Jens Peter Christiansen (også benævnt Peder Christiansen) udnævnt til æresmedlem. Også i 1962 modtog Ejvind Pedersen (æresmedlem i 1955), DBU's sølvnål.

 

I 1962 blev der yderligere bygget nyt klubhus, hvortil ØUB modtag 5000 kroner fra Tipstjenesten og 2000 kroner fra Øster Ulslev-Godsted Sognekommune. Ved generalforsamlingen i december fortæller formand Henry Paustian, at ”(…) arbejdet er udført af klubbens medlemmer som fritidsarbejde og der er sammenlagt tilbragt 1053 timer ved arbejdet (…)". I 1969 får ØUB et lysanlæg på banen, der realiseres via økonomisk hjælp fra Øster Ulslev-Godsted Sognekommune (3000 kr.), ØUB's Venner (3000 kr.) og Tipstjenesten (2000 kr.). Fra referatet af generalforsamlingen den 8. december lyder det: "Formanden omtalte ligeledes lysanlægget som var blevet tændt d. 21-8-1969, 4 master med 8000 watt, 8800 kr. og 328 arbejdstimer, indviet med en kamp mod Holeby 17-9". 

Om arrangementerne i 1960'erne skal det nævnes, at ØUB i 1963 hentede Lily Broberg til Øster Ulslev den 22. maj, hvilket dog blev en økonomisk bet. Årtiet igennem var sportsugen det helt store arrangement, der også gav et godt udbytte økonomisk. Ande- og gave-/gevinstspillene fortsatte ligeledes, og der blev afholdt langt flere. Derimod var antallet af store fester dalende, da underskud var mere reglen end undtagelsen.